Điều khoản Sử dụng

Sửa đổi Lần cuối: tháng 1 năm 2013

VUI LÒNG ĐỌC KỸ CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY.  BẰNG CÁCH TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY, BẠN ĐỒNG Ý CHỊU SỰ RÀNG BUỘC CỦA CÁC ĐIỀU KHOẢN ĐƯỢC MÔ TẢ TRONG TÀI LIỆU NÀY VÀ MỌI ĐIỀU KHOẢN ĐƯỢC TỔNG HỢP ĐỂ THAM CHIẾU.  NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI TẤT CẢ ĐIỀU KHOẢN NÀY, VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY.

Các Điều khoản Sử dụng này áp dụng cho việc bạn truy cập và sử dụng, tất cả hoặc một phần trang web hoặc ứng dụng di động bất kỳ của Tập đoàn Starbucks hoặc các chi nhánh và công ty con của hãng (gọi chung là “Starbucks”), bao gồm [insert hyperlink to market site] starbucks.com, mystarbucksidea.com, starbucks.yahoo.com, starbuckscoffeegear.com, starbucksstore.com và bất kỳ trang web, ứng dụng di động hoặc dịch vụ trực tuyến nào khác có đăng các Điều khoản Sử dụng này (gọi chung là “Trang web”).
Các Điều khoản Sử dụng này không thay đổi theo bất kỳ cách nào mà các điều khoản hoặc điều kiện trong bất kỳ thỏa thuận nào khác bạn có thể có với Starbucks về sản phẩm, dịch vụ hoặc trường hợp khác. Nếu bạn đang sử dụng Trang web thay mặt bất kỳ pháp nhân nào, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn được ủy quyền chấp nhận các Điều khoản Sử dụng này thay mặt pháp nhân đó và pháp nhân đó đồng ý bồi thường cho bạn và Starbucks về mọi vi phạm đối với các Điều khoản Sử dụng này. Thỏa thuận này có chứa tuyên bố miễn trừ trách nhiệm và các điều khoản khác giới hạn trách nhiệm pháp lý của chúng tôi với bạn.

Trong trường hợp có bất kỳ xung đột hoặc không nhất quán nào giữa các Điều khoản Sử dụng này và bất kỳ điều khoản sử dụng nào khác xuất hiện trên Trang web, các Điều khoản Sử dụng này sẽ chi phối. Tuy nhiên, nếu bạn điều hướng khỏi Trang web đến trang web của bên thứ ba, bạn có thể phải tuân theo các điều khoản và điều kiện sử dụng thay thế như có thể được chỉ định trên trang web đó. Trong trường hợp này, các điều khoản và điều kiện sử dụng áp dụng cho trang web đó sẽ chi phối việc bạn sử dụng trang web đó.

Mặc dù chúng tôi thực hiện các nỗ lực hợp lý nhằm cung cấp thông tin chính xác và kịp thời về Tập đoàn Starbucks trên Trang web, nhưng bạn không nên giả định rằng thông tin này luôn cập nhật hoặc Trang web có chứa tất cả thông tin liên quan hiện có về Starbucks. Đặc biệt, nếu bạn định đưa ra quyết định đầu tư liên quan đến Starbucks, vui lòng tham vấn nhiều nguồn khác nhau, bao gồm hồ sơ của Starbucks nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch.

Starbucks giữ quyền thay đổi hoặc sửa đổi các Điều khoản Sử dụng này hay bất kỳ chính sách hoặc nguyên tắc nào trên Trang web, vào bất kỳ lúc nào và theo quyết định riêng của hãng. Mọi thay đổi hay sửa đổi sẽ có hiệu lực ngay sau khi đăng bản sửa đổi lên Trang web và bạn khước từ mọi quyền bạn có thể có để nhận thông báo cụ thể về các thay đổi hoặc sửa đổi này. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web sẽ xác nhận rằng bạn chấp nhận các thay đổi hoặc sửa đổi này; do đó, bạn nên thường xuyên xem lại các Điều khoản Sử dụng này và các chính sách hiện hành để hiểu rõ các điều khoản và điều kiện áp dụng cho việc bạn sử dụng Trang web của chúng tôi. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản đã sửa đổi, bạn phải ngừng sử dụng Trang web.

Tính đủ điều kiện, Đăng ký và Tài khoản

Trang web không nhắm mục tiêu đến, không sử dụng cho, bất kỳ người nào dưới 13 tuổi. Nếu bạn từ 13 đến 18 tuổi, bạn chỉ có thể sử dụng Trang web dưới sự giám sát của cha mẹ hoặc người giám hộ pháp lý, người đồng ý chịu sự ràng buộc của các Điều khoản Sử dụng này.

Để có thể tham gia vào các vùng nhất định của Trang web, bạn cần phải đăng ký tài khoản. Bạn đồng ý (a) chỉ tạo một tài khoản; (b) cung cấp thông tin chính xác, trung thực, cập nhật và hoàn chỉnh khi tạo tài khoản của bạn; (c) duy trì và cập nhật kịp thời thông tin tài khoản của bạn; (d) duy trì tính bảo mật của tài khoản bằng cách không chia sẻ mật khẩu của bạn với những người khác và hạn chế quyền truy cập vào tài khoản và máy tính của bạn; (e) thông báo ngay cho Starbucks nếu bạn phát hiện hoặc nghi ngờ bất kỳ vi phạm bảo mật nào liên quan đến Trang web; và (f) chịu trách nhiệm về mọi hoạt động diễn ra trong tài khoản của bạn và chấp nhận mọi rủi ro về truy cập trái phép.

Bảo mật

Vui lòng đọc kỹ Chính sách Bảo mật [insert hyperlink to market’s Privacy Policy] để hiểu rõ cách Starbucks thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân của người dùng.

Điều khoản Bán hàng

Mọi hoạt động bán hàng trên Trang web đều chịu sự chi phối của Điều khoản Bán hàng của Starbucks. Vui lòng tham khảo Điều khoản Bán hàng của chúng tôi để biết các điều khoản, điều kiện và chính sách áp dụng cho việc bạn mua sản phẩm của Starbucks. Bằng cách đặt hàng sản phẩm qua Trang web của chúng tôi, bạn đồng ý chịu sự ràng buộc và chấp nhận các Điều khoản Bán hàng này. Điều khoản Bán hàng có thể thay đổi mà không có thông báo trước vào bất cứ lúc nào, theo quyết định riêng của Starbucks, vì vậy bạn nên xem lại Điều khoản Bán hàng này mỗi lần bạn mua hàng.

Hoạt động Bán Sản phẩm và Tính sẵn có của Sản phẩm

Mọi sản phẩm được hiển thị trên Trang web (không phải Thẻ Starbucks) sẽ chỉ được cung cấp trong phạm vi lãnh thổ Hoa Kỳ và tại Canada, nếu có. Mọi giá cả cho sản phẩm hoặc dịch vụ cung cấp được hiển thị trên Trang web đều được báo giá bằng Đô la Mỹ và chỉ hợp lệ và có hiệu lực ở các cửa hàng tham gia tại Hoa Kỳ. Starbucks giữ quyền ngừng hoặc thay đổi mà không thông báo trước các thông số về sản phẩm và dịch vụ được cung cấp trên Trang web mà không phát sinh nghĩa vụ bất kỳ. Vui lòng tham khảo chính sách Trả lại & Đổi hàng của chúng tôi để biết thêm thông tin áp dụng cho các giao dịch mua hàng được thực hiện qua Trang web của chúng tôi.

Thẻ Starbucks

Starbucks có thể cho phép bạn mua Thẻ Starbucks qua Trang web. Vui lòng tham khảo Điều khoản & Điều kiện Thẻ Starbucks để biết thêm thông tin về các điều khoản, điều kiện và chính sách áp dụng cho việc mua và sử dụng Thẻ Starbucks của bạn.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm Trang web

Tài liệu và thông tin trên Trang web có thể bao gồm các sai sót kỹ thuật hoặc lỗi in. Tài liệu, thông tin và dịch vụ trên Trang web được cung cấp “nguyên trạng” mà không có bất kỳ điều kiện, bảo đảm hoặc điều khoản khác thuộc bất kỳ hình thức nào. Theo đó, trong phạm vi tối đa luật hiện hành cho phép, Starbucks tuyên bố từ chối tất cả bảo đảm khác, rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm, nhưng không giới hạn, bảo đảm ngầm về khả năng bán được, sự phù hợp cho mục đích cụ thể, quyền sở hữu và không vi phạm đối với Trang web cũng như thông tin, nội dung và tài liệu có trên Trang web đó.

Bản quyền và Giấy phép Giới hạn

Trừ khi được chỉ rõ khác, Trang web cũng như mọi nội dung và tài liệu khác trên Trang web, bao gồm, nhưng không giới hạn, biểu trưng Starbucks và mọi thiết kế, văn bản, đồ họa, hình ảnh, thông tin, dữ liệu, phần mềm, tệp âm thanh, các tệp khác cũng như tuyển tập và sắp xếp theo đó (gọi chung là "Tài liệu Trang web") là tài sản độc quyền của Starbucks hoặc nhà cấp phép hay người dùng của hãng và được bảo vệ bởi luật bản quyền Hoa Kỳ và quốc tế.

Bạn được cấp giấy phép giới hạn, không được cấp phép lại để truy cập và sử dụng Trang web và Tài liệu Trang web chỉ cho mục đích cá nhân, thông tin và mua sắm. Giấy phép này tuân theo Điều khoản Sử dụng và không bao gồm: (a) mọi việc bán lại hoặc sử dụng thương mại Trang web hoặc Tài liệu Trang web; (b) thu thập và sử dụng bất kỳ danh sách, hình ảnh hoặc mô tả sản phẩm nào; (c) phân phối, trình diễn công khai hoặc hiển thị công khai bất kỳ Tài liệu Trang web nào; (d) sửa đổi hoặc sử dụng Trang web và Tài liệu Trang web theo bất kỳ hình thức phái sinh nào khác hoặc bất kỳ phần nào trên Trang web đó; (e) sử dụng bất kỳ phương pháp khai thác dữ liệu nào, robot hoặc phương pháp thu thập hoặc trích xuất dữ liệu tương tự; (f) tải xuống (không phải lưu vào bộ đệm ẩn trang) bất kỳ phần nào của Trang web, Tài liệu Trang web hay bất kỳ thông tin nào có trên Trang web đó, trừ khi được cho phép rõ ràng trên Trang web; hoặc (g) bất kỳ việc sử dụng Trang web hoặc Tài liệu Trang web nào không phải cho mục đích chỉ định. Bất kỳ việc sử dụng Trang web hoặc Tài liệu Trang web nào không phải như được ủy quyền cụ thể trong tài liệu này, mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Starbucks, đều bị nghiêm cấm và sẽ chấm dứt giấy phép được cấp trong tài liệu này. Việc sử dụng trái phép này cũng có thể vi phạm các luật hiện hành, bao gồm, nhưng không giới hạn, luật bản quyền và thương hiệu cũng như các quy định và pháp chế về truyền thông hiện hành. Trừ khi được quy định rõ ràng trong tài liệu này, không mục nào trong các Điều khoản Sử dụng này sẽ được cấu thành là trao theo bất kỳ cách nào, dù ngụ ý, cấm nói ngược hoặc trường hợp khác, bất kỳ quyền hay quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng độc quyền nào đối với tài sản trí tuệ bất kỳ hoặc quyền khác và bất kỳ sự tín nhiệm nào được liên kết với quyền đó.

Thông báo Đạo luật Bản quyền Thiên niên kỷ Kỹ thuật số (“DMCA”)

Nếu bạn cho rằng bất kỳ tài liệu nào được cung cấp qua Trang web vi phạm bản quyền bạn sở hữu hoặc kiểm soát, bạn có thể gửi thông báo về vi phạm này cho Đại lý được Chỉ định của chúng tôi như được nêu dưới đây.

Starbucks Corporation
Customer Care
2401 Utah Ave. S., S-CR1
Seattle, WA 98134
(206) 235-2883
info@starbucks.com

Vui lòng xem 17 U.S.C. §512(c)(3) để biết yêu cầu về thông báo đúng cách. Bạn nên lưu ý rằng nếu bạn cố ý xuyên tạc trong thông báo rằng tài liệu hoặc hoạt động vi phạm, bạn sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý về mọi thiệt hại, bao gồm chi phí và phí luật sư, mà chúng tôi hoặc người bị cáo buộc vi phạm phải chịu do chúng tôi dựa vào báo cáo sai để xóa hoặc vô hiệu hóa quyền truy cập tài liệu hoặc hoạt động bị cáo buộc vi phạm.

Theo DMCA và luật hiện hành khác, Starbucks cũng đã ban hành chính sách về việc chấm dứt người dùng được coi là vi phạm nhiều lần, trong các trường hợp thích hợp và theo quyết định riêng của chúng tôi.

Theo quyết định riêng của mình, Starbucks cũng có thể giới hạn quyền truy cập vào Trang web và/hoặc chấm dứt tài khoản của mọi người dùng vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào của người khác, dù có vi phạm nhiều lần hay không.

Thông tin Thương hiệu

Starbucks và biểu trưng Starbucks là các thương hiệu đã đăng ký của Starbucks. Mọi thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên miền, biểu trưng, tên công ty và dấu hiệu nguồn gốc khác của Starbucks được đề cập trên Trang web là các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên miền, biểu trưng, tên công ty hoặc dấu hiệu nguồn gốc hoặc là tài sản của Starbucks hoặc công ty con hay nhà cấp phép của hãng. Ở các quốc gia nơi bất kỳ thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên miền, biểu trưng, tên công ty và dấu hiệu nguồn gốc nào của Starbucks không được đăng ký, Starbucks sẽ xác nhận các quyền khác được liên kết với các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên miền, biểu trưng, tên thương hiệu, tên công ty và dấu hiệu nguồn gốc chưa đăng ký. Tên sản phẩm hoặc công ty khác được đề cập trên Trang web có thể là thương hiệu của các chủ sở hữu tương ứng. Bạn không được phép sử dụng bất kỳ thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên miền, biểu trưng, tên công ty, tên thương mại hoặc dấu hiệu nguồn gốc nào của Starbucks hoặc bên thứ ba bất kỳ mà không có sự cho phép của chủ sở hữu thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên miền, biểu trưng, tên công ty, tên thương mại hoặc dấu hiệu nguồn gốc áp dụng. Bạn có thể liên hệ với Starbucks bằng cách gửi email tới Phòng Chăm sóc Khách hàng, hoặc viết thư tới Starbucks theo địa chỉ 2401 Utah Ave. S, Seattle, WA 98134 USA, để yêu cầu sự cho phép bằng văn bản về việc sử dụng thương hiệu, dấu hiệu nguồn gốc và tài liệu trên Trang web cho các mục đích không phải được nêu trong các Điều khoản Sử dụng này hoặc cho mọi câu hỏi khác liên quan đến Trang web.

Mọi quyền không được cấp rõ ràng đều được bảo lưu.

Hạn chế về việc Sử dụng
Trang web có thể bao gồm các vùng tương tác mà bạn hoặc những người dùng đã đăng ký khác có thể tạo, đăng, gửi hoặc lưu trữ thông báo, tài liệu, dữ liệu, thông tin, văn bản, nhạc, âm thanh, ảnh, video, đồ họa, ứng dụng, thẻ, mã, liên kết hoặc các mục khác hay tài liệu trên Trang web ("Nội dung Người dùng"). Bằng cách sử dụng Trang web, bạn đồng ý không đăng, tải lên, chuyển, phân phối, lưu trữ, tạo hoặc xuất bản khác qua Trang web bất kỳ mục nào sau đây:

a. Trừ khi được yêu cầu cụ thể bởi Starbucks, bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân “nhạy cảm” nào về chính bạn hoặc một người khác (bao gồm, nhưng không giới hạn đối với, thông tin liên quan đến tình trạng sức khỏe hoặc bệnh lý, số an sinh xã hội, thẻ tín dụng, tài khoản ngân hàng hoặc thông tin tài chính khác, thông tin khác liên quan đến thành viên hiệp hội thương mại, đời sống tình dục, quan điểm chính trị, cáo buộc hoặc kết án hình sự, tín ngưỡng tôn giáo, nguồn gốc chủng tộc hoặc dân tộc hay các vấn đề nhạy cảm khác);

b. Nội dung Người dùng bất hợp pháp, bôi nhọ, phỉ báng, tục tĩu, khiêu dâm, khiếm nhã, dâm dục, khêu gợi, quấy rối, đe dọa, xâm phạm quyền riêng tư hoặc quyền quảng cáo, lạm dụng, khích động, gian lận, phản đối khác hoặc đe dọa đến mối quan hệ của chúng tôi với nhân viên, đối tác, khách hàng hoặc nhà cung cấp của chúng tôi;

c. Nội dung người dùng có thể vi phạm bất kỳ bằng sáng chế, thương hiệu, bí mật thương mại, bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ nào khác của bất kỳ bên nào. Bằng cách đăng bất kỳ Nội dung Người dùng nào, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn có quyền hợp pháp để phân phối và tạo Nội dung Người dùng như vậy;

d. Nội dung Người dùng mạo danh bất kỳ cá nhân hay pháp nhân nào hoặc xuyên tạc danh tính hoặc mối quan hệ liên kết của bạn với cá nhân hoặc pháp nhân khác;

e. Thư rác, thông báo tiếp thị trực tiếp hoặc bất kỳ tài liệu quảng cáo, khuyến mại không mong muốn nào hoặc các hình thức mời chào hoặc nội dung thương mại khác;

f. Nội dung Người dùng cấu thành, khuyến khích hoặc cung cấp hướng dẫn về tội phạm hình sự, vi phạm các quyền của bất kỳ bên nào hoặc tạo ra trách nhiệm pháp lý hoặc vi phạm bất kỳ luật địa phương, tiểu bang, quốc gia hoặc quốc tế hiện hành nào;

g. Vi-rút, phần mềm độc hại, ngựa Trojan, trứng phục sinh hoặc bất kỳ tệp gây hại, phá hủy hoặc phá hoại nào khác; và

h. Nội dung Người dùng, theo quyết định riêng của Starbucks, mang tính phản đối, hạn chế hoặc cấm bất kỳ người nào khác sử dụng hoặc xem Trang web hoặc hủy hoại hình ảnh hoặc quyền của Starbucks, người dùng hoặc các bên thứ ba khác.

Starbucks không kiểm soát, chịu trách nhiệm hoặc thừa nhận trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ Nội dung Người dùng nào được đăng, lưu trữ hoặc tải lên bởi bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào hoặc về bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại nào theo đó. Starbucks cũng không chịu trách nhiệm pháp lý đối với mọi hành vi của người dùng hoặc bất kỳ nhầm lẫn, nội dung phỉ báng, vu khống, bôi nhọ, thiếu sót, lừa dối, tục tĩu, khiêu dâm hoặc báng bổ nào mà bạn có thể gặp phải. Các vùng tương tác được thiết kế chung là vùng cộng đồng mở và công khai để kết nối và chia sẻ với những người khác. Khi bạn tham gia các vùng này, bạn hiểu rằng thông tin và nội dung nhất định bạn chọn đăng có thể được hiển thị công khai. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc sử dụng Trang web của mình và đồng ý sử dụng các vùng tương tác do tự bạn chịu rủi ro.

Nếu bạn nhận thấy Nội dung Người dùng mà bạn cho là vi phạm các Điều khoản Sử dụng này (ngoại trừ vi phạm bản quyền được đề cập trong phần Thông báo Đạo luật Bản quyền Thiên niên kỷ Kỹ thuật số), bạn có thể báo cáo bằng cách nhấp vào liên kết "Báo cáo Lạm dụng" hoặc "Gắn cờ" nằm ngay phía dưới mỗi phần Nội dung Người dùng. Tuy nhiên, việc thực thi các Điều khoản Sử dụng này là quyết định riêng của chúng tôi và việc không thực thi trong một số trường hợp không cấu thành sự khước từ quyền thực thi các Điều khoản Sử dụng trong các trường hợp khác của chúng tôi. Ngoài ra, các Điều khoản Sử dụng này không tạo ra bất kỳ quyền hành động riêng tư nào về phía bên thứ ba bất kỳ hay kỳ vọng hoặc cam kết hợp lý bất kỳ rằng Trang web sẽ không chứa bất kỳ nội dung nào bị cấm bởi các Điều khoản Sử dụng này.

Mặc dù Starbucks không có nghĩa vụ phải lọc, chỉnh sửa hoặc giám sát bất kỳ Nội dung Người dùng nào được đăng lên Trang web, nhưng Starbucks có quyền và có quyết định tuyệt đối về việc xóa, lọc hoặc chỉnh sửa bất kỳ Nội dung Người dùng nào trên Trang web vào bất cứ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không thông báo. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc tạo bản sao lưu và thay thế bất kỳ Nội dung Người dùng nào bạn đăng hoặc lưu trữ trên Trang web với chi phí và phí tổn của riêng bạn.

Nếu bạn đang xem Trang web trên máy tính công cộng hoặc đang sử dụng máy tính nhiều người có quyền truy cập tiềm ẩn, hãy chắc chắn làm theo tất cả hướng dẫn liên quan để đảm bảo bạn hoàn toàn ngắt kết nối và đăng xuất khỏi Trang web cũng như hệ thống máy tính bạn đang sử dụng để ngăn Nội dung Người dùng trái phép.

Giấy phép cho Nội dung Người dùng

Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng Nội dung Người dùng của bạn không phải tuân theo bất kỳ nghĩa vụ bảo mật nào và bạn sở hữu và kiểm soát tất cả các quyền đối với Nội dung Người dùng hoặc có quyền cấp các quyền đó cho Starbucks như trong tài liệu này. Starbucks không xác nhận bất kỳ quyền sở hữu hoặc kiểm soát nào đối với bất kỳ Nội dung Người dùng nào, ngoại trừ được quy định khác trong tài liệu này, trên Trang web hoặc trong một thỏa thuận riêng. Tuy nhiên, bằng cách gửi hoặc đăng Nội dung Người dùng trên Trang web, bạn cấp cho Starbucks và người chỉ định của hãng giấy phép toàn cầu, vĩnh viễn, không thể thu hồi, không độc quyền, trả tiền đầy đủ và miễn tiền bản quyền để sử dụng, bán, sao chép, tạo tác phẩm phái sinh, kết hợp với các tác phẩm khác, thay đổi, dịch, phân phối bản sao, hiển thị, thực hiện, xuất bản, cấp phép hoặc cấp phép lại Nội dung Người dùng cũng như tên và sở thích của bạn liên quan đến việc sử dụng Nội dung Người dùng đó của bạn. Bằng cách đăng Nội dung Người dùng, dưới đây bạn miễn cho Starbucks cũng như các đại lý và nhân viên của hãng khỏi bất kỳ khiếu nại nào cho rằng việc sử dụng, như được ủy quyền ở trên, vi phạm bất kỳ quyền nào của bạn và bạn hiểu rằng bạn sẽ không có quyền được hưởng bất kỳ bồi thường nào cho việc sử dụng bất kỳ Nội dung Người dùng của bạn.

Gửi Ý tưởng

Riêng biệt và khác với Nội dung Người dùng bạn cung cấp, bạn có thể gửi câu hỏi, nhận xét, phản hồi, đề xuất, ý tưởng, kế hoạch, ghi chú, bản vẽ, tài liệu gốc hoặc sáng tạo hay thông tin khác về Starbucks, Trang web và sản phẩm của chúng tôi (gọi chung là "Ý tưởng"). Ý tưởng, dù được đăng lên Trang web hay được cung cấp cho Starbucks qua email hoặc hoàn toàn tự nguyện, không bí mật, miễn phí và không cam kết.

Starbucks sẽ sở hữu các quyền độc quyền, bao gồm tất cả quyền sở hữu trí tuệ và sẽ có quyền sử dụng và phân phối không hạn chế các Ý tưởng cho bất kỳ mục đích nào, thương mại hoặc khác, mà không có xác nhận hoặc bồi thường cho bạn. Không gửi cho chúng tôi Ý tưởng nếu bạn muốn được trả tiền hoặc muốn tiếp tục sở hữu hoặc xác nhận quyền trong đó; các Ý tưởng của bạn có thể tuyệt vời, nhưng chúng tôi có thể đã có cùng ý tưởng hoặc ý tưởng tương tự và chúng tôi không muốn có tranh chấp.

Liên kết

Bạn được cấp quyền giới hạn, không độc quyền về việc tạo siêu liên kết văn bản tới Trang web cho mục đích phi thương mại, miễn là các liên kết này không mô tả Starbucks theo cách giả dối, lừa đảo, xúc phạm hoặc phỉ báng khác và miễn là trang web liên kết không chứa bất kỳ tài liệu tục tĩu, khiêu dâm, tình dục rõ ràng hoặc bất hợp pháp nào hay bất kỳ tài liệu nào gây xúc phạm, quấy rối hoặc phản đối khác. Quyền giới hạn này có thể bị thu hồi bất cứ lúc nào. Ngoài ra, bạn không được phép sử dụng biểu trưng của Starbucks hoặc đồ họa độc quyền khác để liên kết tới Trang web của chúng tôi khi không được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của chúng tôi. Hơn nữa, bạn không được phép sử dụng, dựng khung hoặc sử dụng các kỹ thuật dựng khung để bao gồm bất kỳ thương hiệu, biểu trưng hoặc thông tin độc quyền nào khác của Starbucks, bao gồm hình ảnh tìm thấy tại Trang web, nội dung của bất kỳ văn bản hay bố cục/thiết kế của bất kỳ trang hoặc biểu mẫu nào có trên Trang web khi không được sự đồng ý rõ rằng bằng văn bản của chúng tôi. Ngoại trừ được nêu ở trên, bạn không được chuyển nhượng bất kỳ quyền hoặc giấy phép nào dù ngụ ý, cấm nói ngược hoặc trường hợp khác hoặc theo bất kỳ bằng sáng chế, thương hiệu, bản quyền hoặc quyền độc quyền nào của Starbucks hoặc bên thứ ba bất kỳ.

Starbucks không xác nhận hoặc tuyên bố về và không nhận trách nhiệm đối với, chất lượng, nội dung, đặc điểm hoặc độ tin cậy của nội dung được nhúng, trang web của bên thứ ba có thể truy cập qua siêu liên kết hoặc các trang web liên kết tới Trang web. Trang web này không chịu sự kiểm soát của Starbucks và Starbucks không chịu trách nhiệm về mọi nội dung được nhúng hay nội dung của bất kỳ trang web được liên kết nào hay bất kỳ liên kết nào có trong trang web được liên kết hoặc bất kỳ đánh giá, thay đổi hoặc cập nhật nào cho trang web đó. Starbucks và người dùng của hãng có thể cung cấp các liên kết này để thuận tiện cho bạn, nhưng việc bao gồm bất kỳ liên kết nào không ám chỉ mối quan hệ liên kết, xác nhận hoặc phê duyệt của Starbucks cho bất kỳ Trang web hay thông tin nào có trong Trang web. Khi bạn truy cập các trang web khác qua liên kết hoặc nội dung được nhúng, bạn phải hiểu rằng các điều khoản và chính sách của chúng tôi sẽ không chi phối nữa và các điều khoản và chính sách của các trang web của bên thứ ba đó sẽ được áp dụng. Bạn nên xem lại các điều khoản và chính sách hiện hành, bao gồm quyền riêng tư và các hoạt động thu thập dữ liệu, của bất kỳ trang web nào bạn điều hướng tới từ Trang web của chúng tôi.

Nội dung của Bên thứ ba

Starbucks có thể cung cấp nội dung của bên thứ ba trên Trang web và các liên kết tới trang web cũng như nội dung của bên thứ ba (gọi chung là “Nội dung của Bên thứ ba”) dưới dạng dịch vụ cho những người quan tâm đến thông tin này. Chúng tôi không kiểm soát, xác nhận hoặc phê duyệt bất kỳ Nội dung của Bên thứ ba nào và không đảm bảo về tính chính xác hoặc sự hoàn chỉnh của nội dung đó. Bạn xác nhận và đồng ý rằng Starbucks không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý theo bất kỳ cách nào về mọi Nội dung của Bên thứ ba và không chịu trách nhiệm cập nhật hoặc xem xét Nội dung của Bên thứ ba đó. Bạn đồng ý sử dụng Nội dung của Bên thứ ba có trong Trang web do bạn tự chịu rủi ro.

Quảng cáo và Khuyến mại; Sản phẩm và Dịch vụ của Bên thứ ba

Starbucks có thể hiển thị quảng cáo và khuyến mại của bên thứ ba trên Trang web hoặc có thể cung cấp thông tin khác về hoặc liên kết tới sản phẩm hoặc dịch vụ của bên thứ ba.  Giao dịch hoặc thư tín thương mại hay việc bạn tham gia khuyến mại với bên thứ ba đó và bất kỳ điều khoản, điều kiện, đảm bảo hoặc tuyên bố nào liên quan đến giao dịch hoặc khuyến mại đó hoàn toàn là giữa bạn và bên thứ ba đó.

Starbucks không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý về mọi mất mát hoặc thiệt hại thuộc bất kỳ hình thức nào phát sinh do giao dịch hoặc khuyến mại đó hoặc do sự xuất hiện thông tin của nhà quảng cáo hoặc bên thứ ba không phải Starbucks trên Trang web.Giới hạn về Trách nhiệm pháp lý.

Trong phạm vi tối đa luật hiện hành cho phép, Starbucks và cán bộ, giám đốc, nhân viên, cổ đông hoặc đại lý của hãng sẽ không phải chịu trách nhiệm pháp lý về mọi thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, trừng phạt hoặc do hậu quả nào hay bất kỳ thiệt hại nào khác thuộc bất kỳ hình thức nào, bao gồm nhưng không giới hạn đối với việc mất thu nhập, lợi nhuận, tín nhiệm, dữ liệu, hợp đồng, việc sử dụng tiền hoặc mất mát hay thiệt hại phát sinh từ hoặc liên quan theo bất kỳ cách nào với việc gián đoạn kinh doanh, dù do sai sót cá nhân (bao gồm nhưng không giới hạn sơ suất), hợp đồng hoặc trường hợp khác, phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc không thể sử dụng Trang web, nội dung hoặc tài liệu có trong hoặc được truy cập qua Trang web, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ thiệt hại nào gây ra bởi hoặc do sự tin tưởng của người dùng vào bất kỳ thông tin nào nhận được từ Starbucks hoặc do nhầm lẫn, thiếu sót, gián đoạn, xóa tệp hoặc email, lỗi, hư hỏng, vi-rút, trì hoãn hoạt động hoặc truyền tải hay bất kỳ lỗi hoạt động nào, dù do thiên tai, lỗi truyền thông, trộm cắp, phá hủy hoặc truy cập trái phép vào dữ liệu, chương trình hoặc dịch vụ của Starbucks. Trong mọi trường hợp, sẽ không cấu thành trách nhiệm pháp lý của Starbucks, dù theo hợp đồng, bảo đảm, sai sót cá nhân (bao gồm sơ suất, dù chủ động, thụ động hay quy cho), trách nhiệm pháp lý về sản phẩm, trách nhiệm pháp lý nghiêm ngặt hoặc giả thuyết khác, phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc không thể sử dụng Trang web vượt quá bất kỳ khoản bồi thường nào bạn trả, nếu có, cho Starbucks về việc truy cập hoặc sử dụng Trang web. Một số thẩm quyền pháp lý không cho phép giới hạn trách nhiệm pháp lý theo hợp đồng với người tiêu dùng, vì vậy một số hoặc tất cả giới hạn trách nhiệm pháp lý này có thể không áp dụng cho bạn.

Bồi thường

Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và không làm phương hại đến Starbucks, nhà thầu độc lập, nhà cung cấp dịch vụ và nhà tư vấn của hãng cũng như giám đốc, nhân viên và đại lý tương ứng của họ, trước mọi khiếu nại, thiệt hại, chi phí, trách nhiệm pháp lý và phí tổn (bao gồm, nhưng không giới hạn đối với, phí luật sư hợp lý) phát sinh từ hoặc liên quan đến (a) việc bạn sử dụng Trang web; (b) bất kỳ Nội dung Người dùng hoặc Ý tưởng nào bạn cung cấp; (c) việc bạn vi phạm các Điều khoản Sử dụng này; (d) việc bạn vi phạm bất kỳ quyền nào của người khác; hoặc (e) hành vi của bạn liên quan đến Trang web.

Sửa đổi Trang web

Starbucks giữ quyền sửa đổi hoặc ngừng, tạm thời hoặc vĩnh viễn, Trang web hay bất kỳ tính năng hoặc phần nào trong Trang web mà không thông báo trước. Bạn đồng ý rằng Starbucks sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý về mọi sửa đổi, tạm ngừng hoặc ngừng Trang web hay bất kỳ phần nào trong Trang web.

Tiết lộ Tài liệu Tài chính

Tuyên bố Hướng tới Tương lai: Trang web và bất kỳ tài liệu nào do Starbucks ban hành và cung cấp qua Trang web, có thể chứa các tuyên bố cấu thành tuyên bố hướng tới tương lai trong phạm vi ý nghĩa của Đạo luật Tu chính về Kiện tụng Tính bảo mật Riêng tư của Hoa Kỳ năm 1995. Có thể xác định các tuyên bố hướng tới tương lai bằng thực tế rằng chúng không liên quan chặt chẽ đến dữ kiện quá khứ hoặc hiện tại. Chúng thường bao gồm các từ như “tin” “mong đợi”, “dự kiến”, “ước tính”, “dự định”, “kế hoạch”, “tìm” hoặc các từ có ý nghĩa tương tự hay các động từ tương lai hoặc điều kiện, như “sẽ”, “có thể”. Các tuyên bố hướng tới tương lai bao gồm các tuyên bố được đưa ra về hoạt động, chi phí, chi phí vốn, luồng tiền mặt, cải tiến cơ sở hạ tầng, hệ thống phân phối và bổ sung cũng như hiệu quả hoạt động, ước tính doanh số và thu nhập hoặc xu hướng và kế hoạch cũng như đề án mở rộng trong tương lai. Các tuyên bố hướng tới tương lai này dựa trên kỳ vọng của chúng tôi kể từ ngày đưa ra tuyên bố hướng tới tương lai này chứ không phải là dự đoán hoặc đảm bảo về sự kiện hoặc trường hợp trong tương lai. Kết quả và xu hướng thực tế trong tương lai có thể khác đáng kể, tùy thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm rủi ro được nêu chi tiết trong hồ sơ công ty nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch, kể cả phần “Yếu tố Rủi ro” trong Báo cáo Hàng năm của Starbucks trên Biểu mẫu 10-K cho năm tài chính kết thúc gần đây nhất. Công ty không nhận bất kỳ nghĩa vụ nào về việc cập nhật bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào như vậy.

Thông cáo Báo chí: Thông tin có trong thông cáo báo chí do Starbucks ban hành sẽ không được coi là chính xác hoặc cập nhật trừ khi thông cáo này được đăng chính thức. Starbucks không có ý định cập nhật và tuyên bố từ chối cụ thể bất kỳ nghĩa vụ cập nhật nào, đối với thông tin trong thông cáo báo chí. Trong phạm vi này, bất kỳ thông tin nào có trong tài liệu này là hướng tới tương lai, thì thông tin đó phải phù hợp với quy tắc cảng an toàn về tuyên bố hướng tới tương lai và có thể chịu rủi ro đáng kể.

Thông tin Tài chính của Bên thứ ba: Starbucks có thể cung cấp các liên kết tới trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba chứa thông tin tài chính hoặc đầu tư về Starbucks. Quyền truy cập vào trang web và thông tin có trong Trang web được cung cấp dưới dạng dịch vụ cho những người quan tâm đến thông tin đó.

Starbucks không giám sát hoặc kiểm soát thường xuyên nội dung trong tuyên bố hoặc trang web của bên thứ ba. Theo đó, Starbucks không xác nhận hoặc phê duyệt các trang web đó hay bất kỳ thông tin nào có trong trang web, bao gồm, nhưng không giới hạn, báo cáo và báo giá cổ phiếu của nhà phân tích.

Starbucks không tuyên bố hoặc đảm bảo bất cứ điều gì về tính chính xác hoặc sự hoàn chỉnh của nội dung, thông tin hoặc quan điểm trên trang web của bên thứ ba hoặc thông tin của bên thứ ba khác xác định trên Trang web. Người dùng truy cập các trang web này và sử dụng thông tin có trong trang web do họ tự chịu rủi ro.

Thẩm quyền pháp lý và Tuân thủ Luật pháp

Quyền truy cập và sử dụng Trang web cũng như các Điều khoản Sử dụng này được chi phối theo luật liên bang Hoa Kỳ và/hoặc luật Tiểu bang Washington, bất kể xung đột về các điều khoản luật. Mọi kiện cáo hoặc tố tụng pháp lý liên quan đến việc bạn truy cập hoặc sử dụng Trang web hay các Điều khoản Sử dụng này sẽ chỉ được thiết lập ở tòa án tiểu bang hoặc liên bang đặt tại Hạt King, Washington. Bạn và Starbucks đồng ý gửi cho thẩm quyền pháp lý và đồng ý rằng nơi xét xử là thích hợp trong các tòa án này ở bất kỳ kiện tụng hoặc tố tụng pháp lý nào như vậy.

Chấm dứt

Bất kể mọi điều trong Điều khoản Sử dụng này, Starbucks giữ quyền, mà không có thông báo và theo quyết định riêng của hãng, về việc chấm dứt giấy phép sử dụng Trang web của bạn và chặn hoặc ngăn quyền truy cập, sử dụng Trang web trong tương lai của bạn.

Tính hiệu lực từng phần

Nếu bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản Sử dụng này được coi là bất hợp pháp, vô hiệu hoặc vì bất kỳ lý do nào không thể thực thi, thì điều khoản đó sẽ được coi là có thể tách ra khỏi Điều khoản Sử dụng này và sẽ không ảnh hưởng đến tính hiệu lực và khả năng thực thi của bất kỳ điều khoản nào còn lại.

Liên hệ với chúng tôi

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu có bất kỳ nhận xét, câu hỏi hoặc đề xuất nào về thông tin được mô tả trong Trang web.

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ:


Viet Idea Food & Beverages Co., Ltd
(Công ty TNHH Thực phẩm & Nước Giải khát Ý tưởng Việt)
Address: 76 Le Lai Street, District 1, HCMC, Vietnam
Tel: +8483 823 9991
Email: customerservice@coffee-concepts.com.vn