Đạo đức và Tuân thủ trong Kinh doanh

Starbucks tin rằng việc thực hiện kinh doanh có đạo đức và phấn đấu làm đúng việc là vấn đề sống còn cho sự thành công của chúng tôi.

Roasting coffee beans

Đạo đức và Tuân thủ trong Kinh doanh là chương trình hỗ trợ Sứ mệnh Starbucks của chúng tôi và giúp bảo vệ văn hóa cũng như danh tiếng của chúng tôi bằng cách cung cấp các tài nguyên giúp cộng sự đưa ra các quyết định có đạo đức khi làm việc.

Chương trình này xây dựng và phân phối tài liệu nhận thức, bao gồm Chuẩn mực Ứng xử trong Kinh doanh; giúp hỗ trợ tính tuân thủ pháp lý và đào tạo về đạo đức; nghiên cứu các vấn đề nhạy cảm như xung đột lợi ích tiềm ẩn; và cung cấp các kênh bổ sung cho cộng sự để nêu lên những quan ngại. Cộng sự được khuyến khích báo cáo tất cả các loại vấn đề hay mối quan ngại cho chương trình này bằng cách lựa chọn các kênh phân phối được cung cấp.

Phần lớn báo cáo mà chương trình Đạo đức và Tuân thủ trong Kinh doanh nhận được đều liên quan đến vấn đề về quan hệ của nhân viên. Xu hướng này phù hợp với các công ty khác – bán lẻ hay hình thức khác – cung cấp các cơ chế báo cáo thay thế như một phần của chương trình đạo đức và tuân thủ toàn diện.

Để biết thêm thông tin về Đạo đức và Tuân thủ trong Kinh doanh của Starbucks, vui lòng gửi email theo địa chỉ  EthicsAndCompliance@Starbucks.com.

Chuẩn mực Ứng xử trong Kinh doanh

Cuốn sách Chuẩn mực Ứng xử trong Kinh doanh là tài nguyên được cung cấp cho tất cả cộng sự nhằm giúp họ đưa ra các quyết định phù hợp khi làm việc. Các chuẩn mực là một bản tuyên bố ngắn gọn một số kỳ vọng của công ty về cách tất cả chúng tôi tiến hành kinh doanh Starbucks theo cách phù hợp với Sứ mệnh và các giá trị cốt lõi của chúng tôi.