Khả năng truy cập Web

Starbucks cam kết tính đa dạng, sự bao hàm và khả năng truy cập trong mọi công việc chúng tôi thực hiện. Các giá trị cốt lõi này là nền tảng cho cách chúng tôi tiến hành kinh doanh và xuyên suốt trong trải nghiệm mà chúng tôi tạo ra cho mọi người – cả trong các quán cà phê của chúng tôi và trên web.

Ghi nhớ điều này, chúng tôi không ngừng thực hiện các bước để cải thiện trang web Starbucks.vn và đảm bảo rằng trang web tuân thủ các thông lệ và chuẩn mực tốt nhất được định rõ trong Phần 508 của Đạo luật Phục hồi của Hoa Kỳ và Nguyên tắc Truy cập Nội dung Web của Liên minh Mạng Toàn cầu.

Trang web của chúng tôi được các cố vấn truy cập của bên thứ ba theo dõi và kiểm tra thường xuyên. Họ giúp chúng tôi nhận biết các sự cố về khả năng sử dụng và tìm ra các giải pháp mới để cải thiện hơn nữa khả năng truy cập của trang web.

Tính năng Truy cập Hiện tại của chúng tôi

  • Chi tiết văn bản thay thế cho hình ảnh thích hợp và các thành phần khác không phải là văn bản.
  • Thuộc tính tiêu đề cho thông tin bổ sung về các liên kết và dấu hiệu của cửa sổ trình duyệt mới.
  • Đánh dấu theo cấu trúc để biểu thị tiêu đề và danh sách nhằm hỗ trợ khả năng hiểu trang.
  • Kết hợp các mẫu có nhãn.
  • Kết hợp tất cả ô dữ liệu trong bảng dữ liệu với tiêu đề của chúng.
  • JavaScript và các bảng kiểu nhằm tăng cường giao diện và chức năng của trang web. Nếu những công nghệ này không khả dụng thì nội dung thay thế được cung cấp khi cần để đảm bảo trải nghiệm sử dụng.

Chúng tôi đang nỗ lực hơn nữa cho khả năng truy cập. Khi chúng tôi tiếp tục cải thiện trang web, chúng tôi sẽ phản ánh mọi thay đổi ở đây trong tuyên bố về khả năng truy cập của chúng tôi. Theo cách đó, bạn sẽ biết về tiến độ chúng tôi đang thực hiện.